ඇලුමිනියම් පැතිකඩ
එකලස් කිරීම
එකලස් කිරීම යනු අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට අප ලබා දෙන ඇලුමිනියම් නිස්සාරණ පිරිසැකසුම් සේවාවකි. අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට ලබා දීමට සූදානම් කට්ටලවලට විවිධ සංරචක ගෙන ඒම. WEYERHAU ALUMINUM ඇලුමිනියම් නිස්සාරණය, ඇලුමිනියම් මතුපිට පතිකාරක සහ ඇලුමිනියම් පිරිසැකසුම් වලින් ඔබේ අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූලව සම්පූර්ණ නිස්සාරණ සේවාවක් සපයයි. ඇලුමිනියම් නිස්සාරණ පිරිසැකසුම් කිරීමේ හැකියාවන් පිළිබඳ වැඩි විස්තර ඔබට මෙතැනින් සොයාගත හැකිය: ලොගෝ ලේසර් සලකුණු ඇලුමිනියම් නිස්සාරණය
වැඩිදුර කියවන්න
නැමෙන ඇලුමිනියම් පැතිකඩ
නැමීම
නැමීම යනු අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට අප ලබා දෙන ඇලුමිනියම් නිස්සාරණ පිරිසැකසුම් සේවාවකි. ඇලුමිනියම් පැතිකඩ නැමීමට විවිධ ක්‍රම තිබේ. ඕනෑම නැමීමේ මෙහෙයුමක සාර්ථකත්වයට මිශ්‍ර ලෝහය සහ කෝපය තෝරා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. WEYERHAU ALUMINUM ඇලුමිනියම් නිස්සාරණය, ඇලුමිනියම් මතුපිට පතිකාරක සහ ඇලුමිනියම් පිරිසැකසුම් වලින් ඔබේ අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූලව සම්පූර්ණ නිස්සාරණ සේවාවක් සපයයි. ඇලුමිනියම් නිස්සාරණ පිරිසැකසුම් කිරීමේ හැකියාවන් පිළිබඳ වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඔබට සොයාගත හැකිය: ලොගෝ ...
වැඩිදුර කියවන්න
cnc ඇලුමිනියම් කැපීම
Cnc කැපීම
සීඑන්සී කැපීම යනු අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට අප ලබා දෙන ඇලුමිනියම් නිස්සාරණ පිරිසැකසුම් සේවාවකි. ඇලුමිනියම් මැෂින් සේවාව සාමාන්‍යයෙන් සිදු කරනු ලබන්නේ සීඑන්සී (පරිගණක සංඛ්‍යාත්මකව පාලනය වන) යන්ත්‍රෝපකරණ මධ්‍යස්ථානවල වන අතර එමඟින් ඔබේ නෙරපා හරින ලද කොටස ඔබේ සැලසුමට හෑරීමට, තව් කිරීමට, කැපීමට හා ඇඹරීමට හැකියාවක් ඇත. උඩුගත කරන ලද ඛණ්ඩාංක භාවිතා කරමින්, මෙම යන්ත්‍ර මත ඉහළ නිරවද්‍යතාවයක් සහ වේගයක් ලබා ගත හැකි අතර එය ලාභදායී විසඳුමක් සපයයි. WEYERHAU ALUMINUM සම්පූර්ණ නිස්සාරණය සපයයි ...
වැඩිදුර කියවන්න
තාප බිඳීම් ඇලුමිනියම් පැතිකඩ
තාප බිඳීම් එන්නත් කිරීම
තාප බිඳීමේ එන්නත යනු අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට අප ලබා දෙන ඇලුමිනියම් නිස්සාරණ පිරිසැකසුම් සේවාවකි. එය ප්රධාන වශයෙන් ජනේල සහ දොරවල් සඳහා භාවිතා කරයි. මැලියම් එන්නත් කිරීම හෝ පෙන එන්නත් කිරීම අපි ඔබට අවශ්‍ය දේ ලබා දෙන්නෙමු. WEYERHAU ALUMINUM ඇලුමිනියම් නිස්සාරණය, ඇලුමිනියම් මතුපිට පතිකාරක සහ ඇලුමිනියම් පිරිසැකසුම් වලින් ඔබේ අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූලව සම්පූර්ණ නිස්සාරණ සේවාවක් සපයයි. ඇලුමිනියම් නිස්සාරණ පිරිසැකසුම් කිරීමේ හැකියාවන් පිළිබඳ වැඩි විස්තර ඔබට මෙහි සොයාගත හැකිය: ලොගෝ ලේසර් සලකුණු ඇලුමිනියම් නිස්සාරණය ...
වැඩිදුර කියවන්න
ඇලුමිනියම් පැතිකඩ විදීම
විදුම්
විදීම යනු අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට අප ලබා දෙන ඇලුමිනියම් නිස්සාරණ පිරිසැකසුම් සේවාවකි. එක් හෝ බහු ස්ථානවල වටකුරු සිදුරු හෝ ඕවලාකාර තව් වේවා අපි ඔබට අවශ්‍ය නිරවද්‍යතාව ලබා දෙන්නෙමු. WEYERHAU ALUMINUM ඇලුමිනියම් නිස්සාරණය, ඇලුමිනියම් මතුපිට පතිකාරක සහ ඇලුමිනියම් පිරිසැකසුම් වලින් ඔබේ අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූලව සම්පූර්ණ නිස්සාරණ සේවාවක් සපයයි. ඇලුමිනියම් නිස්සාරණ පිරිසැකසුම් කිරීමේ හැකියාවන් පිළිබඳ වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඔබට සොයාගත හැකිය: ලොගෝ ලේසර් ඇලුමිනියම් නිස්සාරණය සලකුණු කිරීම නිරවද්‍ය කැපුම්-දිග ඇලුමිනියම් නිස්සාරණ ...
වැඩිදුර කියවන්න
ඇඹරුම් ඇලුමිනියම් පැතිකඩ විදීම
යන්ත්‍ර ඇඹරීම
විදීම යනු අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට අප ලබා දෙන ඇලුමිනියම් නිස්සාරණ පිරිසැකසුම් සේවාවකි. එක් හෝ බහු ස්ථානවල වටකුරු සිදුරු හෝ ඕවලාකාර තව් වේවා අපි ඔබට අවශ්‍ය නිරවද්‍යතාව ලබා දෙන්නෙමු. WEYERHAU ALUMINUM ඇලුමිනියම් නිස්සාරණය, ඇලුමිනියම් මතුපිට පතිකාරක සහ ඇලුමිනියම් පිරිසැකසුම් වලින් ඔබේ අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූලව සම්පූර්ණ නිස්සාරණ සේවාවක් සපයයි. ඇලුමිනියම් නිස්සාරණ පිරිසැකසුම් කිරීමේ හැකියාවන් පිළිබඳ වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඔබට සොයාගත හැකිය: ලොගෝ ලේසර් ඇලුමිනියම් නිස්සාරණය සලකුණු කිරීම නිරවද්‍ය කැපුම්-දිග ඇලුමිනියම් නිස්සාරණ ...
වැඩිදුර කියවන්න
ඇලුමිනියම් නිස්සාරණය කිරීම
විදිනවා
පන්ච් කිරීම යනු අප විසින් පිරිනමනු ලබන ඇලුමිනියම් නිස්සාරණ පිරිසැකසුම් ක්‍රියාවලියකි. පන්ච් කිරීම පැතිකඩක සිදුරු සහ රටා පුනරාවර්තනය කිරීමට ඉක්මන් හා කාර්යක්ෂම ක්‍රමයක් සඳහා ඉඩ ලබා දේ. WEYERHAU ALUMINUM ඇලුමිනියම් නිස්සාරණය, ඇලුමිනියම් මතුපිට පතිකාරක සහ ඇලුමිනියම් පිරිසැකසුම් වලින් ඔබේ අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූලව සම්පූර්ණ නිස්සාරණ සේවාවක් සපයයි. ඇලුමිනියම් නිස්සාරණ පිරිසැකසුම් කිරීමේ හැකියාවන් පිළිබඳ වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඔබට සොයාගත හැකිය: ලොගෝ ලේසර් ඇලුමිනියම් නිස්සාරණය සලකුණු කිරීම නිරවද්‍ය කැපුම්-දිග ඇලුමිනියම් නිස්සාරණ විදීම ...
වැඩිදුර කියවන්න
ඇලුමිනියම් පැතිකඩ කැපීම
නිරවද්යව කැපීම-දිග
දිගට කැපීම යනු අප විසින් පිරිනමනු ලබන ඇලුමිනියම් නිස්සාරණ පිරිසැකසුම් ක්‍රියාවලියකි. ඇලුමිනියම් වලින් නිස්සාරණය කරන ලද පැතිකඩයන් ඔබට අවශ්‍ය දිගට කපා, භාවිතයට සූදානම් හෝ තවදුරටත් පිරිසැකසුම් කිරීම හරියටම එයයි. WEYERHAU ALUMINUM ඇලුමිනියම් නිස්සාරණය, ඇලුමිනියම් මතුපිට පතිකාරක සහ ඇලුමිනියම් පිරිසැකසුම් වලින් ඔබේ අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූලව සම්පූර්ණ නිස්සාරණ සේවාවක් සපයයි. ඇලුමිනියම් නිස්සාරණ පිරිසැකසුම් කිරීමේ හැකියාවන් පිළිබඳ වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඔබට සොයාගත හැකිය: ලොගෝ ...
වැඩිදුර කියවන්න
ලේසර් සලකුණු ඇලුමිනියම් පැතිකඩ
ලාංඡනය ලේසර් සලකුණු කිරීම
ලොගෝ ලේසර් සලකුණු කිරීම යනු අප විසින් පිරිනමනු ලබන ඇලුමිනියම් නිස්සාරණ පිරිසැකසුම් ක්‍රියාවලියකි. ව්‍යාජ වෙළඳාමේ අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඇලුමිනියම් පැතිකඩවල සමාගමේ වෙළඳ ලකුණ ලේසර් සලකුණු කිරීම වෙනත් කුඩා සමාගමකින් ව්‍යාජ නිෂ්පාදනවල අවදානම බෙහෙවින් අඩු කර ඇත. WEYERHAU ALUMINUM ඇලුමිනියම් නිස්සාරණය, ඇලුමිනියම් මතුපිට පතිකාරක සහ ඇලුමිනියම් පිරිසැකසුම් වලින් ඔබේ අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූලව සම්පූර්ණ නිස්සාරණ සේවාවක් සපයයි. ඇලුමිනියම් නිස්සාරණ පිරිසැකසුම්කරණය පිළිබඳ වැඩි විස්තර ඔබට සොයාගත හැකිය ...
වැඩිදුර කියවන්න