දැක්ම:
ඔබේ විශ්වාසය දිනා ගන්නා ප්‍රසිද්ධ ව්‍යවසායක් වීම.

මෙහෙවර:
වෘත්තීය ජයග්‍රහණය. ඔබ සහ මා ලැබූ ජයග්‍රහණ.

ව්‍යාපාර දර්ශනය:
මිනිසුන් නැඹුරු, විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය පළමුව.

වටිනාකම්:
පාරිභෝගික සාර්ථකත්වය, ව්‍යවසායකත්වය සහ නව්‍යකරණය, අඛණ්ඩතාව.

ව්‍යවසාය ආත්මය:
පුරෝගාමීන් වීමට ධෛර්යවත් වන්න.
රත්රන් තරම් හොඳ, කෙනෙකුගේ ඉල්ලුමට අනුව දැඩි වන්න.
පරිත්‍යාග කිරීමට කැමති කෙනෙකුගේ ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් දැඩි වන්න.